regulamin

REGULAMIN SKLEPU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy WOOD BROTHERS, działający pod adresem www.woodbrothers.pl, jest własnością osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Wood Brothers Kamil Stypa, z siedzibą pod adresem Rudniki ul. Pomowska 2,
NIP: 649-224-63-12, REGON:243219055, zarejestrowaną przez Urząd Miasta Zawiercie,  adres email: kontakt@woodbrothers.pl

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym („Kupującym”), a Sklepem, na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sklepem, a jego akceptacja stanowi warunek jej zawarcia.

4. Oferowane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

ZAMÓWIENIA

6. Zamówienia są składane poprzez poprawne wypełnienie formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

7. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie ww. formularza, w tym podanie wymaganych danych, pozwalających na weryfikację Klienta lub osoby odbierającej produkt oraz zaksięgowanie zapłaty za zamówiony Produkt. W przypadku wszelkich nieścisłości lub braku wymaganych danych Sklep skontaktuje się z Kupującym drogą mailową.

9. Przyjęcie zamówienia Sklep potwierdza emailem wysłanym na podany w formularzu adres mailowy. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia prosimy o kontakt mailowy ze Sklepem.

10. Zarówno Kupującego, jak i Sklep, wiążą informacje dotyczące danego produktu zawarte na stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia. Przez „informacje” należy rozumieć cenę (podaną „brutto”), charakterystykę, dostępność, termin oraz sposób dostawy.

11. Moment złożenia przez Kupującego zamówienia jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sklepem.

12. Zamówienia realizowane są w dni robocze, w terminie do 14 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia i opłacenia.

13. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiającej realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadamia Kupującego.                


                                      PŁATNOŚCI I DOSTAWA

14. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności spośród sposobów określonych na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Formy Płatności”.

15. W przypadku tradycyjnego przelewu bankowego płatności należy dokonać na numer konta bankowego: ING  73 1050 1591 1000 0091 1991 6196, wpisując dane adresata: Wood Brothers Kamil Stypa Rudniki ul. Pomowska 2 42-421 oraz numer zamówienia w tytule przelewu.

16. Klient ma do wyboru sposoby dostawy dostępne w formularzu zamówienia i ponosi jej koszty.

GWARANCJA I REKLAMACJA

17. Sklep udziela 24-miesięcznej gwarancji na zakupione produkty, której termin biegnie od dnia wydania produktu Kupującemu. Za chwilę wydania produktu uznaje się chwilę powierzenia go przez Sklep przewoźnikowi.

18. Dowodem udzielonej gwarancji jest karta gwarancyjna dołączona do zmówionego produktu.

19. W przypadku stwierdzenia wady objętej gwarancją Sklep zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej produktu albo do dostarczenia produktu wolnego od wad w zależności od rodzaju stwierdzonej wady. Ostateczne decyzja należy do Sklepu.

20. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie i nie obejmuje uszkodzeń i defektów związanych z niewłaściwym użytkowaniem produktu.

21. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

22. Sklep zastrzega, że błędne czy zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach, spowodowane indywidualnymi ustawieniami komputera czy monitora nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych.

23. W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji albo roszczeń reklamacyjnych na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu należy wysłać na adres wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

24. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia ww. roszczeń w terminie 30 dni od dnia otrzymania produktu.

25. W przypadku, gdy realizacja uzasadnionego roszczenia wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego produktu bądź wady, koszty dostaw ponosi Sklep.

26. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem w zakresie gwarancji i rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ODSTĄPIENIE

27. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od objęcia zakupionego produktu w posiadanie (dostarczenia produktu), bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

28. W celu skorzystania z ww. uprawnienia należy przesłać na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu wypełniony formularz odstąpienia od zawartej umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przed upływem powyższego, 14-dniowego terminu.

29. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się ją za niezawartą.

30. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci środki. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta.

31. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

32. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

33. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu produktu.

34. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

35 .Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

36. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulamin, zastosowanie ma ustawa o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. Składając zamówienie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

38. Klient może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.

39. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega możliwość zmiany treści Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej Sklepu.

40. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów